Loading
Учитава се...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Objavljeno: 06/06/2018

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта

Број: 320-46/2018-IV

Датум: 05. 06. 2018. године

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

 • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
 • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
 • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Свилајнац  за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
 2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
 3. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, у просторијама Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе Општине Свилајнац, Свилајнац, Улица Светог Саве, бр. 102, први спрат, канцеларија 36. или са сајта www.svilajnac.rs

 

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

 

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Свилајнац или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Свилајнац за 2019. годину, на адресу: Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе општине Свилајнац, Свилајнац, Улица Светог Саве број 102. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Радан Зиндовић, телефон: 035 312-618, email: radan@svilajnac.rs  или лично у просторијама Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе Општине Свилајнац, Свилајнац, Улица Светог Саве, бр. 102, први спрат, канцеларија 36.  

 

            Овај јавни позив објавити у "Службеном гласнику општине Свилајнац", на интернет страници општине Свилајнац: www.svilajnac.rs и огласним таблама Општинске управе општине Свилајнац и огласним таблама месних канцеларија.

 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                        Радан Зиндовић, дипл. правник с.р.

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта

Број: 320-46/2018-IV

Датум: 05. 06. 2018. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

 • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
 • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
 • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Свилајнац  за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
 2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
 3. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, у просторијама Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе Општине Свилајнац, Свилајнац, Улица Светог Саве, бр. 102, први спрат, канцеларија 36. или са сајта www.svilajnac.rs

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Свилајнац или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Свилајнац за 2019. годину, на адресу: Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе општине Свилајнац, Свилајнац, Улица Светог Саве број 102. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Радан Зиндовић, телефон: 035 312-618, email: radan@svilajnac.rs  или лично у просторијама Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе Општине Свилајнац, Свилајнац, Улица Светог Саве, бр. 102, први спрат, канцеларија 36. 

            Овај јавни позив објавити у "Службеном гласнику општине Свилајнац", на интернет страници општине Свилајнац: www.svilajnac.rs и огласним таблама Општинске управе општине Свилајнац и огласним таблама месних канцеларија.

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                               Радан Зиндовић, дипл. правник с.р.