Loading
Учитава се...

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

Objavljeno: 06/06/2018

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Комисија за спровођење Јавног конкурса за подстицање програма

или недостајућег дела средстава за финансирање из буџета општине Свилајнац,

програма од јавног интереса које реализују удружења

Број: 036-24/2018-III

Датум: 05.06.2018.године

С в и л а ј н а ц

 

            На основу члана 14 став 1, 2 и 4 Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (,,Службени глсник општине Свилајнац'', бр.10/18), Комисија за спровођење Јавног конкурса за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање из буџета општине Свилајнац, програма од јавног интереса које реализују удружења (у даљем тексту: Комисија),  је дана 05.06.2018. године утврдила

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

 

Ред. бр.

Назив удружења грађана

 

Назив програма

Вредновање програма

Износ средстава у динарима

1.

Удружење Друштво за церебралну и дечију парализу општине Свилајнац

,,Дневни боравак''

Делимично подржавам пружање финансијске подршке овом програму

100.000,00

2.

Омладинско аматерско позориште „ММаска“ Свилајнац

„Други маскин позоришни фестивал Свилена маска“

Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму

50.000,00

3.

Мото клуб ,,Краљеви слободе''

,,Мото скуп Свилајнац 2018''

Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму

250.000,00

 

4.

Удружење ,,Ресавски партизани''

,,Подршка Ромима''

Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму

20.000,00

5.

Национални Савет Влаха

 

Издавање књиге ,,Национални идентитет у традицији Влаха североисточне Србије'', аутора др Миодрага Перића

Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму

 

100.000,00

6.

Удружење ратних добровољаца 1912.-1918. године, њихових потомака и поштовалаца ,,Стеван Синђелић'' Свилајнац

,,Димитрије Катић и његово доба''

Изричито сам против пружања финансијске подршке овом програму

/

УКУПНО:

 

520.000,00

            Листу вредновања и рангирања пријављених програма објавити на званичној интернет страници општине Свилајнац www.svilajnac.rs и порталу е-Управа.

 

О б р a з л о ж е њ е

            На основу члана 9 Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (,,Службени глсник општине Свилајнац'', бр.10/18) и Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2018.годину (,,Службени гласник општине Свилајнац, број 26/17, 5/18 и 10/18), а у складу са Годишњим планом расписивања јавних конкурса за 2018. годину, Председник општине Свилајнац расписао је Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање, из буџета општине Свилајнац, програма од јавног интереса којe реализују удружења (у даљем тексту:Јавни конкурс).

            Јавни конкурс спроводи Комисија образована решењем Председника општине Свилајнац број 036-24/2018-III од 07.05.2018. године.

            Чланом 14 Правилника, између осталог, предвиђено је да Комсија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве, да се иста објављује на званичној интернет страници  општине Свилајнац и на порталу е-Управе, као и да на листу вредновања и рангирања пријављених програма учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

            Упутство о правном средству: На Листу учесници конкурса могу уложити приговор Комисији у року од 8 дана од дана објављивања Листе.

 

 

  КОМИСИЈА:

                                                                 

Ивана Станковић, председник  Комисије, с.р.

 

Горан Деспотовић, члан Комисије, с.р.

 

Моника Петронијевић, члан Комисије, с.р.

covid
covid