Loading
Учитава се...

JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA STVARANJE I POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA U VIDU KUPOVINE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I

Objavljeno: 20/10/2016

Na osnovu čl. 9 st. 1 Pravilnika o radu Komisije br.036-7-1/2016-III od 14.10.2016. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći porodicama izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi, obrazovana Rešenjem Predsednika opštine Svilajnac broj 036-7/2016-III od 03.10.2016. godine (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje

 

 

J A V N I     P O Z I V

ZA DODELU POMOĆI ZA STVARANJE I POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA U VIDU KUPOVINE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I/ILI OPREMI NA TERITORIJI OPŠTINE SVILAJNAC

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

I

                Pomoć namenjena porodicama izbeglih lica za kupovinu 3 seoske kuće sa okućnicom i jednokratne pomoći namenjene za građevinski i dugi materijal i/ili opremu potrebnu za adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom može biti dodeljena porodicama izbeglica koje imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Svilajnac, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski i drugi materijal i/ili opremu potrebnu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja.

II

                Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 1.150.000,00 (jedanmilionstopedesethiljadadinara) i za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski i dugi materijal i/ili opremu potrebnu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 180.000,00 (stoosamdesethiljadadinara), oba iznosa po porodičnom domaćinstvu.

                Izabrani korisnik Pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

 

USLOVI I KRETERIJUMI

Podnosilac prijave za Javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1. Da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice, jer su primljeni u državljanstvo Republike Srbije (navedeni uslov je obavezan za podnosioca prijave, kao i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

2. Da su smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;

3. Da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji opštine Svilajnac minimum 2 godine do objavljivanja Javnog poziva;

4. Da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambeno potrebe;

5. Da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;

6. Da od momenta sticanja statusa nisu otuđili, poklonili i zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

7. Da nemaju prihode kojim bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

8. Da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

9. Da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove i

10. Da seoska kuća sa okućnicom kojom Podnosilac prijave konkuriše za dodelu Pomoći ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, i da su seoska kuća i pripadajuće zemljište upisani u Katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ako je navedena napokretnost u postupku ozakonjenja, a na zemljištu na kome se nepokretnost nalazi dozvoljena je individualna stambena gradnja.

 

Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ostvare, a prema sledećim kriterijumima:

1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova; maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

2) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

(1)  porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

(2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

3) broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

(1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

(2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

(3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova;

4) porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova;

5) stambena situacija porodičnog domaćinstva:

(1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru - 10 bodova;

(2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

6) materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

(1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;

(2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova

7) smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

(1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca prijave ili člana porodičnog domaćinstva:

- ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;

- ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

(2)  porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu po osnovu telesnog oštećenja podnosioca prijave ili člana porodičnog domaćinstva:

      - za telesno oštećenje 100% - 20 bodova;

      - za telesno oštećenje 90% - 15 bodova;

      - za telesno oštećenje 80% - 10 bodova;

 Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova;

8) bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.): Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova; ovo merilo se primenjuje ako Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 7) podtačka (1) i (2) ovog člana;

9) registrovano seosko gazdinstvo – 20 bodova i

10) porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom/nestalom članu -  20 bodova.

 

            Ako dva ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati Podnosilac prijave koji:

1) ima veći broj maloletne dece;

2) ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;

3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;

4) duže boravi na teritoriji opštine i

5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Korisnik kao Podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentraciju:

1) uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;

2) fotokopiju izbegličke legitimacije (obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva samo ako su bili u statusu izbeglice u Republici Srbiji);

3) fotokopiju lične karte, očitane lične karte (ukoliko je lična karta sa čipom) za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina, a za mlađe od 16 godina fotokopiju zdravstvene knjižice;

4)         dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva: za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena u organu uprave ili sudu;

5) izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili, poklonili ili zamenili u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u Republici Srbiji ili zemlji porekla;

6) dokaz o prihodima;

a) za nezaposlene, izjava overena u organu uprave ili sudu da je lice nezaposleno i da nema primanja;

b) za zaposlene, potvrda poslodavca o visini primanja za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv ili iujava da podnosilac prijave odnosno član porodičnog domaćinstva ostvaruje neke povremene prihode;

v) ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije  - izjava overena u organu uprave ili sudu da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u državi porekla i Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

7)   dokaz o školovanju – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života; ukoliko ovi članovi oprodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o primanjima);

8) dokaz o zdravstvenom stanju, odnosno postojanju bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, trudnoće ili drugog zdravstvenog stanja, izveštaj lekara, dokaz o trudnoći, invalidnosti ili bolesti;

9) za jednoroditeljsku porodicuprilaže se:

- potvrda o smrti bračnog druga;

- rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

- izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;

- presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta ili izjava podnosioca overena u opštinskom organu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

10) dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležnog organa;

11) rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije za decu koja su telesno invalidna ili sa smetnjama u razvoju;

12) dokaz za porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobina na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ;

13) izjavu vlasnika nepokretnosti – seoske kuće sa okućnicom na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave, pod uslovima predviđenim ovim Pravilnikom, da predmetna nepokretnost nije u sporu ili pod teretom, osim ako je u postupku ozakonjenja, uz navođenje rokova za primopredaju nepokretnosti;

14) dokaz o vlasništvu na predmetnoj nepokretnosti – seoskoj kući sa okućnicom, na koju se Pomoć odnosi – list nepokretnosti na stariji od 6 meseci;

15) fotokopiju lične karte, očitane lične karte (ukoliko je očitana lična karta sa čipom) prodavca predmetne nepokretnosti – seoske kuće sa okućnicom;

16) dokaz o registraciji seoskog gazdinstva – ukoliko je isto registrovano.

 

Komisija po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove porodičnog domaćinstva, uključujući i meloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku adnministraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva obveznici poreza na imovinu; uverenje Ministrastva unutrašnjih poslova o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva; uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijema u državljanstvo/podnetog zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije, za lica koja i dalje imaju izbegličku legitimaciju, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; potvrdu da se lice nalazi u evidenciji lica sa priznatim statusom izbeglice Komesarijata za izbeglice i migracije (u slučaju da podnosilac prijave ne dostavi fotokopijju izbegličke legitimacije/rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao izbeglice).

 

Navedene dokaze potrebne za vođenje ovog postupka , u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS'', broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP),  pribaviće po službenoj dužnosti Komisija, osim ukoliko stranka u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

 

Navedeni dokazi podnose se u fotokopiji. Podnosioci zahteva koji uđu u uži izbor u obavezi su da originalna dokumenta podnesu Komisiji na uvid.

 

Komisija po potrebi od Podnosioca prijave može tražiti i druge dokaze neophodne za vođenje postupka.

 

 

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

 

                Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštinske uprave opštine Svilajnac, lično ili poštom na adresu:

 

OPŠTINA SVILAJNAC

Komisija za dodelu pomoći kupovina seoske kuće sa okućnicom izbeglice

Ul. Svetog Save br.102

Sa naznakom: NE OTVARATI

 ,,Prijava na Javni poziv ZA DODELU POMOĆI ZA STVARANJE I POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA U VIDU KUPOVINE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I/ILI OPREMI''.

           

Na zadnjoj strani:

Ime i prezime i adresa

 

            Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je od 20.10.2016. godine do 02.12.2016. godine.

 

 

 

        PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                     Branislava Milanović

 

covid
covid