Loading
Учитава се...

JAVNI KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Svilajnac

Objavljeno: 27/01/2016

Na osnovu člana 6 Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Svilajnac za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija („Službeni glasnik opštine Svilajnac", broj 16/15) i Odluke o budžetu opštine Svilajnac za 2016. godinu („Službeni glasnik opštine Svilajnac“, broj 28/15), Predsednik opštine Svilajnac, dana 26.01.2016. godine, raspisuje

 

 

                           JAVNI KONKURS

          za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata

udruženja građana odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Svilajnac

 

 

1.            Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju ili sufinansiranju programa ili projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Svilajnac za 2016. godinu iznosi 6.900.000,00 dinara.

 2.            Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se udruženjima građana odnosno nevladinim organizacijama za realizaciju programa ili projekata koji su od javnog interesa iz sledećih oblasti:

 

 1.            socijalne zaštite,

 

2.            boračko-invalidske zaštite,

3.            zaštite lica sa invaliditetom,

4.            društvene brige o deci,

5.            zaštite interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica,

6.            podsticanje nataliteta,

7.            pomoći starima,

8.            zdravstvene zaštite,

9.            zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava,

10.          obrazovanja,

11.          nauke,

12.          kulture,

13.          informisanja,

14.          zaštite životne sredine,

15.          održivog razvoja,

16.          zaštite životinja,

17.          zaštite potrošača,

18.          borbe protiv korupcije,

19.          humanitarni programi i

20.          drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne

potrebe.

 3.            Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registrovana za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera, pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji opštine Svilajnac ili na teritoriji Pomoravskog okruga, sa tim da moraju imati članove sa prebivalištem na teritoriji opštine Svilajnac.

 

 4.            Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Obrazac „Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata'' može se preuzeti na šalterima Opštinske uprave opštine Svilajnac, Svetog Save broj 102, a dostupan je i na zvaničnom sajtu opštine Svilajnac (www.svilajnac.rs).

 

5.            Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

 6.            Uz prijavu, podnosilac je dužan da obavezno priloži:

 

-              obrazac prijave, potpisan i overen;

-              dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa;

-              kopiju Statuta podnosioca prijave (overena);

-              dokaz o sufinansiranju od partnerske ili donatorske organizacije, ako se projekat tako realizuje;

-              detaljan opis programa, odnosno projekta, za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.

 7.            Detaljan opis programa odnosno projekta treba da sadrži podatke: o korisnicima programa odnosno projekta, značaju, mestu i vremenu realizacije programa odnosno projekta i budžet projekta/programa samo kod programa, odnosno projekta koji imaju više aktivnosti.

 

 8.            Sastavni deo prijave je izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave u slučaju da Opština finansira ili sufinansira prijavljeni program odnosno projekat prema kojoj odgovorno lice podnosioca prijave, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje:

 

 -              da su svi podaci navedeni u Prijavi istiniti i tačni;

 

-              da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena;

-              da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji programa odnosno projekta sa finansijskom dokumentacijom;

-              da će tokom realizacije programa odnosno projekta u publikacijama i drugim medijima biti naznačeno da je realizaciju podržala Opština Svilajnac.

 9.            Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata'', na adresu Svetog Save broj 102, 35210 Svilajnac, poštom ili na šalterima Opštinske uprave opštine Svilajnac.

 

 10.          Osnovni kriterijumi za izbor programa i projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Svilajnac:

 

 -              usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom nivou,

 

-              usklađenost sa javnim potrebama i interesima građana,

-              usmerenost ka većem broju korisnika,

-              podsticanje solidarnosti, zaštite i pomoći licima u specifičnim životnim situacijama.

 11.          Vrednovanje predloga programa i projekata vrši se popunjavanjem formulara, koji sadrži tri opcije:

 

 -              „Potpuno podržavam pružanje finansijske podrške ovom programu odnosno projektu'',

 

-              „Delimično podržavam pružanje finansijske podrške ovom programu odnosno projektu'',

-              „Izričito sam protiv pružanja finansijske podrške ovom programu odnosno projektu''.

 12.          Pozitivnim glasanjem za finansiranje programa ili projekta smatra se popunjeni formular sa zaokruženim opcijama: „Potpuno podržavam pružanje finansijske podrške ovom programu odnosno projektu'', ili „Delimično podržavam pružanje finansijske podrške ovom programu odnosno projektu'', ukoliko je takve formulare popunila većina od ukupnog broja članova Komisije.

 13.          Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

14.          Javni konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih Odlukom o budžetu opštine Svilajnac za 2016. godinu.

15.          Komisija je dužna da se sastaje svakog meseca, te da razmotri pristigle prijave i u skladu sa propisanim kriterijumima utvrdi predlog odluke koji će se programi odnosno projekti finansirati ili sufinansirati iz budžeta Opštine Svilajnac.

 16.      Utvrđeni predlog, Komisija dostavlja Opštinskom veću, radi donošenja odluke o izboru programa ili projekata i raspodeli sredstava.

 17.          Odluka o izboru programa ili projekata i raspodeli sredstava objaviće se na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Svilajnac.

18.          Odluka Opštinskog veća konačna je.

19.          Nakon donošenja odluke Opštinskog veća o izboru programa ili projekata i raspodeli sredstava, sa izabranim podnosiocima prijave zaključuju se ugovori o finansiranju ili sufinansiranju programa odnosno projekta.

 20.          Izabrani podnosioci prijave, kojima su dodeljena sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata, dužni su da u roku od 30 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do kraja tekuće godine, podnesu izveštaj o realizaciji tih programa odnosno projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava Odeljenju za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Svilajnac. Izveštaji se podnose u štampanom obliku, predajom na pisarnici opštine Svilajnac ili poštom.

 

 21.          Javni konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnom sajtu opštine Svilajnac www.svilajnac.rs i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Svilajnac.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE SVILAJNAC

Broj: 400-23/2016-III, Dana: 26.01.2016.godine

OBRAZAC PRIJAVE

covid
covid