Loading
Учитава се...

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ - NAGRADU STUDENTIMA U 2016.GODINI

Objavljeno: 17/02/2016

R e p u b l i k a S r b i j a

OPŠTINA SVILAJNAC

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:67-1/16-IV

Datum: 08.02.2016.godine

S v i l a j n a c

 

 Na osnovu člana 3 Odluke Skupštine opštine Svilajnac o jednokratnoj pomoći-nagradi studentima u 2016. godini („Službeni glasnik opštine Svilajnac“, broj 1/16), Opštinska uprava opštine Svilajnac objavljuje

 

 

                           JAVNI POZIV

                    ZA OSTVARIVANjE PRAVA

NA JEDNOKRATNU POMOĆ- NAGRADU STUDENTIMA U 2016.GODINI

 

 Odlukom je predviđena jednokratna pomoć-nagrada studentima u 2016.godini sa teritorije opštine Svilajnac u iznosu od 50.000,00 dinara koja će se isplatiti na tekući račun studenta.

 

Pravo na jednokratnu pomoć-nagradu imaju studenti svih fakulteta koji:

-           imaju prebivalište na teritoriji Opštine Svilajnac

-           imaju prosečnu ocenu tokom prethodnih godina studija koja ne može biti niža od 9,00

-           podnesu zahtev za jednokratnu pomoć najkasnije do 30.06.2016. godine.

 

Uz zahtev se prilaže:

 

-           fotokopija lične karte podnosioca zahteva,

-           original potvrde ili uverenja sa fakulteta kojom se dokazuje prosečna ocena u prethodnim godinama studija,

-           fotokopija tekućeg računa studenta.

 

Zahtevi se podnose Opštinskoj upravi opštine Svilajnac najkasnije do 30.06.2016. godine.

 Podnete zahteve razmatra Komisija na čiji predlog konačnu odluku o dodeli jednokratne pomoći-nagrade studentima donosi Opštinska uprava opštine Svilajnac.

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

 Olivera Stanojević, dipl. pravnik, s.r.

covid
covid