Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE-javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju proizvodne hale potez "Mokreš" u Sedlaru u periodu od 12. do 18. maja 2023.

Objavljeno: 04/05/2023

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Одељење за урбанизам, изградњу,

комуналне и имовинско-правне послове

Број: 350-25/2023-IV/03

Датум: 04.05.2023.године

С В И Л А Ј Н А Ц

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), а у складу са чланом 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/2019), Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе општине Свилајнац

 

о г л а ш а в а

Ј А В Н У   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу производне хале на катастарској парцели број: 2481/5, 2481/6 и 2482/4 К. О. Седларе, потес ''МОКРЕШ'' у Седлару, Општина Свилајнац

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу производне хале на катастарској парцели број: 2481/5, 2481/6 и 2482/4 К. О. Седларе, потес ''МОКРЕШ'' у Седлару, Општина Свилајнац (у даљем тексту: Урбанистички пројекат), који је израдио Пројектни биро ''3ДЕЈ СТУДИО'' Свилајнац, Марина Дејановић ПР; за потребе наручиоца – инвеститора: Никодијевић Дејана из Седлара, Улица Николе Пашића бр. 21, Општина Свилајнац.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржава се у трајању од 7 дана и то у периоду од 12. маја 2023. године до 18. маја 2023. године.

Урбанистички пројекат биће изложен у просторијама Одељења за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско – правне послове Општинске управе општине Свилајнац, у канцеларији број 33 (међуспрат), Улица Светог Саве број 102 сваког радног дана од 1000 до 1400 часова у току трајања јавне презентације.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат у току трајања јавне презентације и доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско – правне послове Општинске управе општине Свилајнац, закључно са 18. мајем 2023. године.

 

Овлашћено лице од стране Одељења за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско – правне послове Општинске управе општине Свилајнац, за давање обавештења о садржају јавне презентације је: Елизабета Филиповић, дипл.инж. арх.

 

URBANISTIČKI PROJEKAT

 

covid
covid