Loading
Учитава се...

Све Медија центар Саопштења Привреда Спорт Култура

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:111-14/2018-IV

Дана:18.06.2018. године

С в и л а ј н а ц 

   На основу члана 4 и 94 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16 и 113/17), члана 11 и 12 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 95/16), Општинска управа општине Свилајнац, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

                

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Свилајнац, Светог Саве 102, Свилајнац.

II Радно место које се попуњава:
            Руководилац Одељења, у Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе општине Свилајнац, у звању саветника - 1 (један) извршилац.

III Опис послова:

            Руководи, организује, планира, обједињује и усмерава рад Одељења. Координира и надзире рад запослених у Одељењу. Стара се о благовременом, законитом и правилном обављању послова у Одељењу. Пружа потребну стручну помоћ и распоређује послове запосленима у Одељењу, врши надзор и предузима мере за обезбеђење извршења послова Одељења. 

            Утврђује план рада Одељења и одговоран је за његову реализацију. Организује и прати достављање решења о утврђивању локалних јавних прихода и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству за локалне јавне приходе.

Организује, контролише и прати извршавање послова канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода. Израђује методолошка упутства у вези пријема и обраде пореских пријава, канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода.

Пружа стручну помоћ пореским обвезницима, опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем и обраду, књижење и канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода. Организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања и контроле локалних јавних прихода.

            Организује, контролише и прати извршавање послова наплате пореске обавезе, послова редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга и покретања поступка стечаја; послова првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођења поновног поступка по поништеним управним актима.

Потписује акта која се доносе у оквиру делокруга рада овог Одељења. Покреће дисциплински поступак против запослених у Одељењу. Даје предлог начелнику Општинске управе о оцени резултата рада.

 

Услови: Стечено високо образовање у области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: знање из области Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18), Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 - УС, "Службени лист СРЈ", бр. 42/02 - УС, "Службени гласник РС", број 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - УС, 47/13, 68/14 - др. закон) и Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/16) - усмено; стручна оспособљеност за рад на пословима руководиоца одељења, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештина комуникације, организационе способности и вештина руковођења - увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на интерни конкурс и разговором; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару.

 

IV Место рада:

Општинска управа општине Свилајнац, у Свилајнцу, Ул. Светог Саве 102.

 

 1. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти на адресу:

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ, 35210 Свилајнац, Улица Светог  Саве  број 102, са назнаком "За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - Руководилац Одељења, у Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе општине Свилајнац ".

 

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Маја Јакшић, извршилац за послове управљања људским ресурсима, тел: 035/312-010, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.

 

VII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас". Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

 

VIII Општи и посебни услови које учесник у конкурсу мора да испуњава:

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је пунолетан;
 • високо образовање у области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • да има најмање три година радног искуства у струци;
 • да има положен државни стручни испит;
 • да познаје рад на рачунару (MS Office пакет и интернет);
 • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
 • да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

IX Садржина пријаве на јавни конкурс:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс. Пријава мора бити својеручно потписана.

 

X Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/09 и 145/14);
 • уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије;
 • оверена фотокопија дипломе или уверења којима се доказује стручна спрема;
 • потврде или други акти којима се доказује најмање три година радног искуства у струци;
 • уверење да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
 • доказ о познавању рада на рачунару;
 • исправа (потврда или уверење) да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
 • фотокопија личне карте (очитана лична карта).

 

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери познавања рада на рачунару.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника.

            Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинској управи.

НАПОМЕНА: Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступу ("Службени гласник РС", број 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је извод из матичне књиге рођених.

 

Потребно је да учесник овог јавног конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту www.svilajnac.rs.

        Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

XI Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

 

XII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, доставиће се писмено обавештење о месту, дану и времену отпочињања изборног поступка. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

 

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

 

   Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.

 

Овај оглас објављује се на сајту www.svilajnac.rs а у дневном листу „Данас" објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

Обрађивач,

Маја Јакшић 

 

                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                             Ивана Пауновић, дипл.правник

Objavljeno: 2015-10-12 08:34:00

Svilajnac beleži suficit spoljnotrgovinske razmene

Privreda Svilajnca za osam meseci ove godine ostvarila je suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni u iznosu od 29,4 miliona dolara,...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2015-09-17 10:01:00

SERBIAL – NOVA FABRIKA U SEDLARU

 Francuski investitor poreklom iz Sedlara Predrag Jovanović otvorio je u svom rodnom selu fabriku za proizvodnju aluminijumske...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2014-12-11 10:22:00

PRIVREDA SVILAJNCA OSTVARILA VELIKI SUFICIT SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMENE U OVOJ GODINI

Svilajnac je ostvario suficit spoljno-trgovinske razmene u iznosu od 30,6 miliona dolara za period od januara do oktobra...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2016-05-09 09:43:00

POČINJE NOVA TENISKA SEZONA - OTVORENI TENISKI TERENI

Teniski tereni u Svilajncu zvanično su otvoreni i od danas svi ljubitelji tenisa i mladi teniseri mogu da uživaju u svom omiljenom sportu. ...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2015-10-27 06:55:00

AKTIVNOSTI VOLONTERSKE ORGANIZACIJE SVILAJNAC U PUNOM JEKU:VOLONTIRAMO – RAVNOPRAVNI SMO

Volonterska organizacija Svilajnac – VOS  proteklog vikenda organizovala je turnir u malom fudbalu u okviru projekta Fare action weeks 2015...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2015-07-13 08:23:00

POČELA ŠKOLA PLIVANJA NA GRADSKIM BAZENIMA

Škola plivanja počela je danas sa radom na bazenima u Svilajncu, a oko dvadesetoro dece prijavilo se da pohađa ovu školu: "Plivanje je izuzetno važno za pravilan razvoj dece,...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2015-06-01 06:11:00

OTVORENI TENISKI TERENI

Teniski tereni u Svilajncu juče su zvanično otvoreni i od danas svi ljubitelji tenisa i mladi teniseri mogu da uživaju u svom omiljenom sportu. ...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2015-05-29 06:22:00

URUČENA ZAHVALNICA MAESTRU JOVANU KOLUNDŽIJI

Koncert Jovana Kolundžije i Gudača Svetog Đorđa održan je sinoć u Centru za kulturu u Svilajncu u okviru najveće svilajnačke kulturne manifestacije „Sinđelićevi dani“....

Opširnije ›››

Objavljeno: 2015-05-26 08:38:00

OTVORENA MANIFESTACIJA „SINĐELIĆEVI DANI“

U Domu kulture u Grabovcu sinoć je svečano otvorena najveća kulturna manifestacija u Svilajncu...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2012-03-20 14:44:00

NAGRADE NAJUSPEŠNIJIMA NA KNJIŽEVNOM KONKURSU „ANDRA GAVRILOVIĆ 2011“

U Centru za kulturu Svilajnac sinoć je održana svečanost proglašenja pobednika na književnom konkursu „Andra Gavrilović 2011“, koji već četvrtu godinu za redom organizuje Resavska biblioteka

Opširnije ›››

Objavljeno: 2012-03-16 07:41:00

DODELA KNJIŽEVNE NAGRADE „ANDRA GAVRILOVIĆ 2011“

Na svečanosti koja će biti organizovana u ponedeljak 19. marta 2012. godine u svilajnačkom Centru za kulturu sa početkom u 19 časova, predsednica opštine Svilajnac Gorica Dimčić-Tasić će dodeliti

Opširnije ›››

Objavljeno: 2012-03-09 11:20:00

Književno veče Mirjane Bobić-Mojsilović

Sinoć je u organizaciji Resavske biblioteke, kao prvi kulturni događaj u obnovljenom Centru za kulturu Svilajnca, održano književno veče Mirjane Bobić-Mojsilović koja je, ovom prilikom, publici

Opširnije ›››

Objavljeno: 2016-02-17 13:21:00

ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA ŠKOLE U SELU CRKVENAC

 Novi krov, kompletna spoljna fasada, zidovi, sala, instalacije, parno grejanje, novi laminat u učionicama, novi nameštaj, table, inventar,...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2014-10-15 11:26:00

Roanda dobila rezervoar za vodu

Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović poseti je danas selo Roandu, gde je obišao novoizgrađeni rezervoar za vodu. Radovi na rezervoaru...

Opširnije ›››

Objavljeno: 2016-03-01 10:15:00

R E Š E Nj E O IMENOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

Na osnovu člana 24 Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014 i 58/15), člana 19, 20, 21...

Opširnije ›››