Loading
Учитава се...

Opštinska uprava

Opština Svilajnac
Svetog Save 102
35210 Svilajnac

Kontakt telefoni

  • Predsednik opštine: 035 312 010
  • Zamenik predsednika opštine: 035 312 133; 035 312 619
  • Načelnik opštinske uprave 035 312 605
  • Odeljenje za budžet i finansije  035 312 378
  • Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove   035 312 618
  • Odeljenje za inspekcijski nadzor i poljoprivredu 035 312 311
  • Opštinski javni pravobranilac  035 312 700
  • Fax  035 312 265
  • Centrala    035 312 012

Matična služba  lokal 122
Pisarnica   lokal 121 
Dečja zaštita  lokal 113 
Komunalna inspekcija lokal  131

Председник општине

Objavljeno: 01/01/2017

 

Predrag Milanović, rođen 02.08.1974. godine u Svilajncu. Po zanimanju je ekonomista. Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Svilajnac, održanoj dana 04.05.2016. godine, izabran je za predsednika opštine Svilajnac. U periodu od 2008.godine do 2012. godine obavljao je dužnost zamenika predsednika opštine Svilajnac. Ovo mu je drugi mandat na mestu predsednika opštine Svilajnac, jer je tu funkciju obavljao i u periodu 2012-2016. Od 2000. do 2002.godine bio je direktor JP ’’Informativni centar’’ u Svilajncu. 

Bračni status - oženjen.

Predsednika opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika opštine. Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika koga bira Skupština opštine na isti način kao predsednika opštine.

 
Predsednik opštine:
- predstavlja i zastupa opštinu;
- predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
- naredbodavac je za izvršenje budžeta;
- osniva opštinsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih
sredstava;
- daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta opštine;
- pokreće postupak u vezi pribavljanja i raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini opštine Svilajnac, obrazuje Komisiju za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda i zaključuje ugovore u vezi pribavljanja i raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini opštine, po konačnosti rešenja Opštinskog veća.
- usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
- donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom ovim Statutom ili odlukom Skupštine opštine;
- podnosi izveštaj Skupštini o izvršenju budžeta;
- odlučuje o uzimanju kratkoročnih kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji nastaje usled neuravnoteženosti kretanja prihoda i rashoda budžeta, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javni dug;
- odlučuje o promeni aproprijacije u toku godine u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;
- informiše javnost o svom radu;
- podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa opštine onemogućava vršenje nadležnosti opštine;
- obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
- vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima opštine.

 
Predsednik opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka,
spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike koji vrši nadzor
nad radom i aktima izvršnih organa opštine i Opštinske uprave.