Loading
Учитава се...

Ј А В Н И К О Н К У Р С за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Свилајнац за 2018. годину

Objavljeno: 15/05/2018

На основу члана 4 Правилника о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац", број 16/15) и Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2018. годину („Службени гласник општине Свилајнац, број 26/17, 5/18 и 10/18), Општинска управа општине Свилајнац, расписује

 

                                              Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С


за финансирање пројеката  цркава и верских заједница из буџета општине Свилајнац за 2018. годину

            Средства по овом Јавном конкурсу додељују се црквама и верским заједницама са територије општине Свилајнац у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац, а у вези са Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2018. годину.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају:

            1. Цркве и

            2. Верске заједнице

    Црквама и верским заједницама сматрају се цркве и верске заједнице сходно одредбама члана 10 став 1 и 2 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/06).

   Право подношења пријава на овај Јавни конкурс имају цркве и верске заједнице које делују за подручје општине Свилајнац и које су основане у складу са прописима којима се уређује њихово оснивање.

Укупан износ средстава намењених финансирању пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Свилајнац за 2018. годину износи:  1.500.000,00 динара (словима: једанмилионпетстотинахиљада динара).

Средства намењена црквама и верским заједницама користе се за следеће намене, што су уједно и ближи критеријуми за подношење пријава на Јавни конкурс:

  • изградњу или обнову цркава и верских објеката,

-    адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,

  • инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката,

                -    финансирање културних програма.

           Овај Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе Општине Свилајнац и на сајту Општине Свилајнац www.svilajnac.rs.

Јавни конкурс се објављује дана 15.05.2018. године.

         Јавни конкурс је отворен до расподеле расположивих средстава из буџета општине Свилајнац.

       Ради учешћа на Јавном конкурсу, цркве и верске заједнице подносе Пријаву на конкурс на посебном обрасцу, који се може преузети са сајта Општине Свилајнац www.svilajnac.rs, односно у штампаном облику у згради Општине Свилајнац, на писарници Општинске управе општине Свилајнац, у Свилајнцу,  Ул. Светог Саве 102.

           Формулар пријаве се може попуњавати у електронској форми или ручно, читко попуњен.

 Пријава у облику формулара мора бити потписана од стране овлашћеног лица и печатирана са званичним печатом подносиоца пријаве.

         Пријавни формулар на Јавни кoнкурс се подноси у једном оригиналном примерку, у затвореној коверти, адресиран за: „Комисија за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“ – не отварати, а може се предати лично на писарници Општинске управе општине Свилајнац, у Свилајнцу, Ул.Светог Саве 102.

Пријаве на неодговарајућим обрасцима, као и непотпуне пријаве неће се разматрати.

            Одлуку о избору пројекта и расподели средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац (у даљем тексту: Одлука), доноси начелник Општинске управе општине Свилајнац, на предлог Комисије за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац. Одлука ће се објавити на сајту Општине Свилајнац www.svilajnac.rs. Одлука се доноси у форми решења које је коначно.

Корисници средства, дужни су да доставе ИЗВЕШТАЈ о утрошку одобрених средстава, односно о реализацији финансирања одобрених пројеката, најкасније до краја текуће буџетске године, што значи да пројекат мора бити реализован у 2018. години у целости.

Уз Извештај обавезно се достављају и копије свих рачуна о утрошку одобрених средстава оверене печатом и потписом од стране корисника средстава.

У случају недостављања Извештаја о утрошку одобрених средстава, обавезује се корисник да изврши повраћај добијених средстава у целости.

У случају да се одобрена средства по пројекту не утроше у целости, обавезује се корисник да изврши повраћај неутрошених средстава.

Након доношења одлуке о избору пројеката који ће бити финансирани, са подносиоцима истих Председник општине Свилајнац ће закључити уговор о финансирању реализације пројеката.

Лице задужено за давање додатних обавештења о Јавном конкурсу је Ивана Станковић, извршилац послова Канцеларије за локални економски развој и подршку улагањима у Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац, тел: 035/312-010, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.

 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број: 400-120/2018-IV; Дана:15.05.2018. године

 

 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                              Ивана Пауновић дипл. правник, с.р.

Образац