Loading
Учитава се...

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2019. години

Objavljeno: 10/04/2019

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Закона о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 10/13 и 101/16), Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС“, бр. 24/15, 111/15, 110/16 и 16/18) и Правилника о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 72/2017), Општинска управа општине Свилајнац – Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду, расписује

 

Ј А В Н И  П О З И В

за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2019. години

I) Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији општине Свилајнац, да поднесу захтев за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2019. годину.

II) Регресирају се трошкови за репродуктивни материјал у говедарству у износу од 1.500,00 динара по грлу.

III) Право на кoришћење средстава може остварити:

- корисник (подносилац захтева), који треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,

- корисник (подносилац захтева), са пребивалиштем и производњом на територији општине Свилајнац,

- корисник (подносилац захтева) средстава за вештачко осемењавање, потребно је да буде уписан у регистар Зоотехничке службе Општине Свилајнац, односно да његова грла буду уматичена.

IV) Образац захтева за регресирање репродуктивног материјала у говедарству се преузима у канцеларији бр. 36, Општинске управе општине Свилајнац.

Уз попуњен захтев доставља се:

- копија картона за вештачко осемењавање о извршеном вештачком осемењавању у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године,

  -     копија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,

 -     фотокопија пасоша за осемењено грло и

 - фотокопија картице наменског текућег рачуна регистрованог пољопривредног газдинства код пословне банке за уплату средстава. 

V) Захтев са пратећом документацијом предаје се у канцеларији бр. 36 Општинске управе општине Свилајнац, ул. Светог Саве, бр. 102, 35210 Свилајнац.

VI) Одобравање ће се вршити по редоследу потпуних примљених захтева и пратеће документације. Непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из поглавља  IV Јавног позива неће се разматрати.

VII) Јавни позив ће бити објављен на сајту општине Свилајнац www.svilajnac.rs, огласној табли Општинске управе општине Свилајнац и месних заједница општине Свилајнац.

VIII) Рок за достављање захтева за регресирање репродуктивног материјала у говедарству је од 10.04.2019.године до 15.05.2019. године.

IX) Детаљније информације могу се добити у канцеларији бр. 36, Општинске управе општине Свилајнац, ул. Светог Саве, бр. 102, 35210 Свилајнац или на телефон: 035/312-012 локал 115, од 730 до 1530 часова, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПОЉОПРИВРЕДУ

Број: 320-124/2019-IV/04, дана: 10.04.2019. године

 

                                                                                                  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА

                                                                                      ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПОЉОПРИВРЕДУ

                                                                                 _______________________________________________

                                                                                        Славица Милијановић, дипл. економиста, с.р.