Loading
Учитава се...

Ј А В Н И К О Н К У Р С за финансирање пројеката црквама и верским заједницама из буџета општине Свилајнац за 2015. годину

Objavljeno: 28/04/2015

На основу члана 4 Правилника о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац из буџета општине Свилајнац, број: 110-8/2015-III од 27.04.2015. године и Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2015. годину ("Службени гласник општине Свилајнац, број 13/14), Општинска управа општине Свилајнац 

 

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање пројеката
црквама и верским заједницама из буџета општине Свилајнац за 2015. годину

 

            Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским заједницама са територије општине Свилајнац у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац из буџета општине Свилајнац, а у вези са Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2015. годину.

 

            Право учешћа на конкурсу имају:

 

            1. Цркве и

            2. Верске заједнице

 

            Црквама и верским заједницама сматрају се цркве и верске заједнице сходно одредбама члана 10 став 1 и 2 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2006).

 

       Право подношења пријава на овај Конкурс имају цркве и верске заједнице које делују за подручје општине Свилајнац и да су основане у складу са прописима којима се уређује њихово оснивање.

 

       Укупан износ средстава намењених финансирању пројеката црквама и верским заједницама из буџета општине Свилајнац за 2015. годину износи:  1.000.000,00 (словима: милиондинара).

 

            Средства су за следеће намене, које уједно представљају и ближе критеријуме за подношење пријава на конкурс:

 

-          изградњу или обнову цркава и верских објеката,

-    адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,

-          инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката,

                -    финансирање културних програма.

           

 

            Овај конкурс се објављује на огласној табли Општине Свилајнац и на сајту Општине Свилајнац www.svilajnac.rs .

 

            Конкурс се објављује дана 28.04.2015. године.

 

         

            Конкурс је отворен до расподеле расположивих средстава из буџета

 општине Свилајнац.

 

            Ради учешћа на конкурсу, цркве и верске заједнице подносе следећу документацију:

 

            1.Пријава на конкурс: као посебан образац за подношење пријаве - који се може преузети са сајта општине Свилајнац, односно у штампаном облику у згради Општине Свилајнац, на писарници Општинске управе општине Свилајнац, у Свилајнцу,  Ул.Светог Саве 102.

               Формулар пријаве се може попуњавати у електронској форми, или ручно, читко попуњен.

               Пријава у облику формулара мора бити потписана од стране овлашћеног лица, и печатиран са званичним печатом подносиоца захтева.

 

               Пријавни формулар на кункурс се подноси у једном оригиналном примерку, у затвореној коверти, адресиран за: „ Комисија за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЦРКВЕ И ВЕСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“ –не отварати,  а може се предати на писарници Општинске управе општине Свилајнац, у Свилајнцу ул.Светог Саве 102.

 

Пријаве на неодговарајућим обрасцима, као и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

            Одлуку о расподели средстава доноси начелник Општинске управе општине Свилајнац, на предлог Комисије за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац, а која ће се објавити на сајту Општине Свилајнац.

Корисници средства, дужни се да доставе ИЗВЕШТАЈ о утрошку одобрених средстава, односно о реализацији финансирања одобрених пројеката, најкасније до краја буџетске године, што значи да пројекат мора бити реализован у 2015 години у целости.

У случају недостављања Извештаја утрошку одобрених средстава као и у случају да се одобрена средства по пројекту не утроше у целости, добијена средства корисници ће морати да врате.

Након доношења одлуке о избору пројеката који ће бити финансирани, са подносиоцима истих ће се закључити уговор о финансирању реализације пројеката.

                                  

 

                      

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

 

Број: 400-80/2015-IV Дана: 28.04.2015. године

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ