Loading
Учитава се...

ЈАВНИ КОНКУРС за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса којe реализују удружења

Objavljeno: 15/05/2018

 На основу члана 9 Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник општине Свилајнац", број 10/18) и Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2018. годину („Службени гласник општине Свилајнац“, број 26/17, 5/18 и 10/18), а у складу са Годишњим планом расписивања јавних конкурса за 2018. годину, Председник општине Свилајнац, расписује

                                                   ЈАВНИ КОНКУРС

за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање, из буџета општине Свилајнац, програма од јавног интереса којe реализују удружења

1.    Укупан износ средстава намењених подстицању програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, из буџета општине Свилајнац за 2018. годину, по овом Јавном конкурсу износи 600.000,00 динара (словима: шестстотинахиљада динара).

2.    Средства по овом Јавном конкурсу додељују се удружењима, у смислу Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (у даљем тексту: Правилник), за реализацију програма од јавног интереса из следећих области:

1.    социјалне заштите,
2.    борачко-инвалидске заштите,
3.    заштите лица са инвалидитетом,
4.    друштвене бриге о деци,
5.    заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица,
6.    подстицање наталитета,
7.    помоћи старима,
8.    здравствене заштите,
9.    заштите и промовисања људских и мањинских права,
10.    образовања,
11.    науке,
12.    културе,
13.    информисања,
14.    одрживог развоја,
15.    заштите животиња,
16.    заштите потрошача,
17.    борбе против корупције,
18.    хуманитарни програми и
19.    други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

3.    Неутрошена средства по овом Јавном конкурсу преносе се за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, на наредни јавни конкурс, у складу са Годишњим планом расписивања јавних конкурса за 2018. годину.
4.    Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења регистрована за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера, под условом да имају регистровано седиште на територији општине Свилајнац или имаjу чланове са пребивалиштем на територији општине Свилајнац.

5.    Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса, на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Образац „Пријава на Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса'' може се преузети на шалтерима Општинске управе општине Свилајнац, Светог Саве број 102, а доступан је и на званичној интернет страници општине Свилајнац (www.svilajnac.rs).

6.    За сваки програм подноси се посебна пријава.

7.    Уз пријаву, подносилац је дужан да обавезно приложи:
-    образац пријаве, потписан и оверен;
-    доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује;
-    детаљан опис програма за чије финансирање или      суфинансирање се подноси пријава;
-    доказ о правдању претходно додељених средстава.

Комисија за спровођење Јавног конкурса за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање, из буџета општине Свилајнац, програма од јавног интереса којe реализују удружења (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, врши увид у регистар удружења код надлежног органа и статут удружења и утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

8.    Детаљан опис програма треба да садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

9.    Саставни део пријаве је Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве којом одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:
•    да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
•    да ће додељена средства бити наменски утрошена;
•    да ће у законском року бити достављени извештаји о реализацији програма са финансијском документацијом,
•    да средства за реализацију програма нису на други начин већ обезбеђена;
•    да не постоји сукоб интереса;
•    да ће током реализације програма у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Свилајнац.
10.    Пријаве се подносе Комисији у штампаном облику, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање, из буџета општине Свилајнац, програма од јавног интереса које реализују удружења'', на адресу Светог Саве број 102, 35210 Свилајнац, поштом или на шалтеру Општинске управе општине Свилајнац.

11.    Избор програма, који ће се финансирати средствима буџета општине Свилајнац врши се применом следећих критеријума:
1) референце програма: област у којој се реализује, дужина трајања, број корисника, могућност развијања програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

12.    Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Листа се објављује на званичној интернет страници Општине Свилајнац (www.svilajnac.rs) и на порталу е-Управа.
 13.    Вредновање предлога програма врши се попуњавањем формулара, који садржи три опције:

-    „Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму'',
-    „Делимично подржавам пружање финансијске подршке овом програму'',
-    „Изричито сам против пружања финансијске подршке овом програму'',

14.    Позитивним гласањем за финансирање програма сматра се попуњени формулар са заокруженим опцијама: „Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму'' или „Делимично подржавам пружање финансијске подршке овом програму'', уколико је такве формуларе попунила већина од укупног броја чланова Комисије.

Приликом вредновања програма Комисија ће узети у обзир да ли је са удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.

15.    Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту: Листа).

На Листу учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

16.    Пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

17.    Одлуку о избору програма Општинско веће општине Свилајнац доноси на предлог Комисије у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука Општинског већа коначна је.

18.    Oдлука се објављује на званичној интернет страници Општине Свилајнац (www.svilajnac.rs) и на порталу е-Управа.

19.    Након доношења одлуке Општинског већа о избору програма и     расподели средстава закључују се уговори између Председника     општине и удружења.

20.    Удружење израђује периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје.
Периодични и завршни наративни извештај садржи: детаљан опис активности и резултата реализације програма у односу на планиране активности дефинисане уговором, како би се могла извршити процена успешности од стране надлежног органа и образложење за свако одступање од програма и преглед корективних мера чије се предузимање планира од стране корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај садржи: приказ буџета, који је саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током извештајног периода, као и целокупну документацију која оправдава настале трошкове.

21.     Удружење доставља периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним закљученим уговором, Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац. Извештаји се подносе у штампаном облику, са пратећом комплетном материјално-финансијском документацијом, предајом на писарници општине Свилајнац или поштом, на адресу Светог Саве 102, Свилајнац. Удружење на захтев доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у извештају у року од осам дана од пријема захтева за доставу допуне документације.

22.    Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Свилајнац (www.svilajnac.rs) и на порталу е-Управа.


23.    Лице задужено за давање додатних обавештења о Јавном конкурсу је Ивана Станковић, извршилац послова Канцеларије за локални економски развој и подршку улагањима у Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац, тел: 035/312-010, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.

     Обрађивач:
Ивана Црњански, с.р.


                   ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-119/2018- ///, Дана:15.05.2018. године


                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                           Предраг Милановић, с.р.

  Образац

 Изјава