Loading
Учитава се...

R E Š E Nj E O IMENOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

Objavljeno: 01/03/2016

Na osnovu člana 24 Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014 i 58/15), člana 19, 20, 21 i 22 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 126/2014) i člana 68 Statuta opštine Svilajnac („Službeni glasnik opštine Svilajnac", broj 2/08 i 12/12), Predsednik opštine Svilajnac, donosi                                R E Š E Nj E
     O IMENOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA 
                    U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA                                         I
1. IMENUJE SE Komisija za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2016. godinu na teritoriji opštine Svilajnac i izradu predloga o dodeli sredstava, u sastavu:
- Dragan Marković, urednik dopisništva RTS-a iz Jagodine, član Udruženja sportskih novinara Srbije 
- Anita Mitrović Đukić, samostalni medijski radnik
- Nadežda Budimović, član NUNS-a, urednik lokalnog nedeljnika „Grad" iz Kruševca. 

2. Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.

3. Zadatak Komisije je da na osnovu Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac u 2016. godini, izvrši stručnu ocenu prispelih projekata i sačini obrazloženi predlog o dodeli sredstava iz budžeta Opštine Svilajnac za 2016. godinu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac.

4. Rok za izvršenje zadatka Komisije je 5 dana od dana donošenja Rešenja o imenovanju Komisije za ocenjivanje projekata.

5. Administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije obavljaće Milena Radović, izvršilac poslova Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave opštine Svilajnac.


                                           II
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno na zvaničnom sajtu opštine Svilajnac www.svilajnac.rs 


                                O b r a z l o ž e nj e


Odredbama člana 24 stav 3 Zakona o javnom informisanju i medijima i odredbama člana 19 stav 1 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, između ostalog je propisano da rukovodilac organa, koji je raspisao konkurs, rešenjem imenuje stručnu Komisiju za ocenu projekata podnetih na Konkurs, sa zadatkom da sačini predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem.

Odredbama člana 24 stav 4 Zakona o javnom informisanju i medijima i odredbama člana 21 stav 4 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, između ostalog je propisano da se većina članova Komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji, a shodno članu 22 stav 1 istog Pravilnika, Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.

Predsednik opštine Svilajnac raspisao je Javni poziv broj 345-3/2016-III od 21.01.2016.godine, za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac u 2016. godini. 

Imajući u vidu napred izneto, a na osnovu prispelih predloga novinarskih i medijskih udruženja i prijava medijskih radnika za članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po napred navedenom Javnom pozivu, kao i na osnovu propisa iz uvoda, Predsednik opštine Svilajnac, odlučio je kao u izreci.
PREDSEDNIK OPŠTINE SVILAJNAC
Broj: 345-8/2016-III; Datum: 29.02.2016.godinePREDSEDNIK OPŠTINE
___________________
Predrag Milanović

covid
covid