Loading
Учитава се...

J A V N I K O N K U R S za finansiranje projekata crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Svilajnac za 2016. godinu

Objavljeno: 02/02/2016

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama na teritoriji opštine Svilajnac („Službeni glasnik opštine Svilajnac, broj 16/15) i Odluke o budžetu opštine Svilajnac za 2016. godinu („Službeni glasnik opštine Svilajnac, broj 28/15), Opštinska uprava opštine Svilajnac raspisuje

 

                                        J A V N I K O N K U R S

za finansiranje projekata crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Svilajnac za 2016. godinu

 Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se crkvama i verskim zajednicama sa teritorije opštine Svilajnac u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama na teritoriji opštine Svilajnac, a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Svilajnac za 2016. godinu.

 

 Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. Crkve i

2. Verske zajednice

 Crkvama i verskim zajednicama smatraju se crkve i verske zajednice shodno odredbama člana 10 stav 1 i 2 Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2006).

 

 Pravo podnošenja prijava na ovaj Konkurs imaju crkve i verske zajednice koje deluju za područje opštine Svilajnac i da su osnovane u skladu sa propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje.

 Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata crkvama i verskim zajednicama iz budžeta Opštine Svilajnac za 2016. godinu iznosi: 1.500.000,00 (slovima: milionpetstotinahiljadadinara).

Sredstva su za sledeće namene, koje ujedno predstavljaju i bliže kriterijume za podnošenje prijava na konkurs:

-  izgradnju ili obnovu crkava i verskih objekata,

-   adaptaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata,

-   investiciono i tekuće održavanje crkava i verskih objekata,

-   finansiranje kulturnih programa.

 Ovaj konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Svilajnac i na sajtu Opštine Svilajnac www.svilajnac.rs.

 

 Konkurs se objavljuje dana 02.02.2016. godine.

 

 Konkurs je otvoren do raspodele raspoloživih sredstava iz budžeta

Opštine Svilajnac.

 Radi učešća na konkursu, crkve i verske zajednice podnose sledeću dokumentaciju:

 

1.            Prijava na konkurs: kao poseban obrazac za podnošenje prijave - koji se može preuzeti sa sajta opštine Svilajnac, odnosno u štampanom obliku u zgradi Opštine Svilajnac, na pisarnici Opštinske uprave opštine Svilajnac, u Svilajncu, Ul. Svetog Save 102.

 Formular prijave se može popunjavati u elektronskoj formi, ili ručno, čitko popunjen.

Prijava u obliku formulara mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, i pečatiran sa zvaničnim pečatom podnosioca zahteva.

 

 Prijavni formular na konkurs se podnosi u jednom originalnom primerku, u zatvorenoj koverti, adresiran za: „Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava crkvama i verskim zajednicama na teritoriji opštine Svilajnac, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA CRKVE I VESKE ZAJEDNICE“ – ne otvarati, a može se predati na pisarnici Opštinske uprave opštine Svilajnac, u Svilajncu ul.Svetog Save 102.

 

 Prijave na neodgovarajućim obrascima, kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 Odluku o raspodeli sredstava donosi načelnik Opštinske uprave opštine Svilajnac, na predlog Komisije za sprovođenje postupka raspodele sredstava crkvama i verskim zajednicama na teritoriji opštine Svilajnac, a koja će se objaviti na sajtu Opštine Svilajnac.

 

Korisnici sredstva, dužni su da dostave IZVEŠTAJ o utrošku odobrenih sredstava, odnosno o realizaciji finansiranja odobrenih projekata, najkasnije do kraja budžetske godine, što znači da projekat mora biti realizovan u 2016. godini u celosti.

U slučaju nedostavljanja Izveštaja o utrošku odobrenih sredstava kao i u slučaju da se odobrena sredstva po projektu ne utroše u celosti, dobijena sredstva korisnici će morati da vrate.

Nakon donošenja odluke o izboru projekata koji će biti finansirani, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovor o finansiranju realizacije projekata.

 

 OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SVILAJNAC

 

 Broj: 400-33/2016-IV Dana: 02.02.2016. godine

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

 Olivera Stanojević, dipl. pravnik

 

OBRAZAC ZA KONKURS ZA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE

 

covid
covid