Loading
Учитава се...

O D L U K A o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji se nalaze u sistemu javnog sektora Opštine Svilajnac za 2015. godinu

Objavljeno: 01/03/2016

 Na osnovu člana 6 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 68/15), tačke 7, 8 i 9 Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 101/15, 114/15 i 10/16), člana 32 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 129/07 i 83/14-dr. zakon) i člana 41 stav 1 tačka 7 Statuta opštine Svilajnac ("Službeni glasnik opštine Svilajnac", broj 2/08 i 12/12), na predlog Opštinskog veća opštine Svilajnac, Skupština opštine Svilajnac, na sednici održanoj dana 01.03.2016. godine, donosi 


                                       O D L U K U
            o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih 
            na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji se nalaze 
            u sistemu javnog sektora Opštine Svilajnac za 2015. godinu

                                    Član 1.

U Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji se nalaze u sistemu javnog sektora Opštine Svilajnac za 2015. godinu ("Službeni glasnik opštine Svilajnac", broj 1/16), član 2, menja se i glasi:

"Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji se nalaze u sistemu javnog sektora Opštine Svilajnac, za kalendarsku 2015. godinu je:


Red.           Naziv Organizacionog oblika u sistemu javnog sektora 
                                           Maksimalan broj zaposlenih 

broj                             opštine Svilajnac                                                                               na neodređeno vreme za 2015.

1.         Opštinska uprava opštine Svilajnac                                                   75
2.         Komunalno javno preduzeće "Morava" Svilajnac                              133 
3.         Javno preduzeće STC-Prirodnjački centar "Svilajnac" iz Svilajnca     29
4.         Centar za kulturu Svilajnac                                                                 8
5.         Resavska biblioteka Svilajnac                                                             8
6.         Predškolska ustanova "Dečja radost" Svilajnac                                  81
7.         Opštinsko pravobranilaštvo opštine Svilajnac                                     1
                                                                                                      
Ukupno: 335


                                     Član 2.

U ostalom delu odredbe Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji se nalaze u sistemu javnog sektora Opštine Svilajnac za 2015. godinu ("Službeni glasnik opštine Svilajnac", broj 1/16), ostaju neizmenjene.


                                    Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Svilajnac" a objaviće se i na zvaničnoj internet stranici Opštine Svilajnac.
SKUPŠTINA OPŠTINE SVILAJNAC
Broj:06-14/16-I-1, Dana:01.03.2016.godine
PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Vladan Rajković, dr veterine, s.r

covid
covid