Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE O PLAĆANJU POREZA

Objavljeno: 07/04/2016

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji omogućeno je fizičkim i pravnim licima odlaganje plaćanja poreskog duga uz mogućnost otpisa kamate, na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine.

 Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreski obveznik može podneti Odeljenju za budžet i finansije - Odsek lokalne poreske administracije, samo jednom, i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

 

 Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

 

 Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, bez davanja sredstava obezbeđenja, ima poreski obveznik ako mu dugovani porez, koji u sebi ne sadrži kamatu iznosi, i to:

 

1) za pravno lice - do 1.500.000 dinara;

2) za preduzetnika - do 1.500.000 dinara;

3) za fizičko lice - do 200.000 dinara.

 U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza određivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza vrši se na osnovu visine iznosa dugovanog poreza čije odlaganje se traži, kao i ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da broj mesečnih rata iznosi za:

 

 1) pravno lice:

 

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza - najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza - najviše 40 rata;

(3) od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza - najviše 50 rata;

(4) preko 1.000.000 dinara dugovanog poreza - najviše 60 rata;

 

2) preduzetnika:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza - najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza - najviše 40 rata;

(3) od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza - najviše 50 rata;

(4) preko 300.000 dinara dugovanog poreza - najviše 60 rata;

 

 3) fizičko lice:

 

(1) do 50.000 dinara dugovanog poreza - najviše 30 rata;

(2) od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza - najviše 40 rata;

(3) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza - najviše 50 rata;

(4) preko 200.000 dinara dugovanog poreza - najviše 60 rata.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SVILAJNAC

covid
covid