Loading
Учитава се...

POČELA REALIZACIJA IMPACT PROJEKTA U SARADNJI SA GIZ-om

Objavljeno: 15/03/2013

Svilajnac, 15. mart 2013. Na Reciklažnom dvorištu u Svilajncu počela je realizacija IMPACT projekta koji opština Svilajnac realizuje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju ( GIZ ), a po nalogu Nemačkog Ministarstva za privredu i razvoj tj. Nemačke vlade. Glavni partner projekta je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Opština Svilajnac jedna je od izabranih pet pilot opština u okviru IMPACT projekta. Prve aktivnosti odnose se na merenje količine i određivanje sastava komunalnog otpada. "Otpočeli smo prvu fazu realizacije projekta, koja se sastoji od prikupljana opada i utvrđivanja količine i morfološkog sastava otpada. Ovo je prvo, zimsko merenje, a do kraja godine nas očekuju još tri merenja u zavisnosti od godišnjih doba. Merenja i analize količina i sastava otpada i otpadnih voda predstavljaju prvi korak i služe za dobijanje podataka, ali su i preduslov za planiranje i uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, a to su upravo i ciljevi IMPACT projekta. Opština Svilajnac je ušla u izbor od 15, a zatim izabrana zqa jednu od pet pilot opština. Tokom evaluacije ocenjenja je kao odličan saradnik i imamo veliku podršku i dobru saradnju sa ljudima iz opštine i iz komunalnog preduzeća." - izjavila je projekt menadžerka GIZ-a Marija Tapušković. Marenje i analizu podataka sprovešće Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je saradnik na ovom projektu. "Otpad je jedna vrsta resursa. U ovoj fazi projekta se utvrđuje početno stanje, količina i sastav otpada koji generiše stanovništvo. Otpad se razvrstava prema vrsti materijala na 15 kategorija i ova vrsta razvrstavanja otpada je u skladu sa praviln ikom o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količini komunalnog otpada, propisana zakonom. Na ovaj način steći će se potpuni i jasni uvid sa kojim kategorijama otpada se raspolaže i šta sa njima dalje treba da seradi, kako oni dalje da se obrađuju, recikliraju i koriste kao resurs" - izjavio je Bojan Batinić, asistent na Fakuletu tehničkih nauka u Novom  Sadu. Javno komunalno preduzeće Morava iz Svilajnca, koje aktivno učestvuje u realizaciji ovog projekta, sakupilo je uzorke otpada sa tri različita mesta u opštini. "Naš zadatak je bio da obezbedimo mesto uzrokovanja i tri lokacije sa kojih će se otpad sakupiti. Jedno je urbana lokacija u cen tru grada, drugo je lokacija na periferiji grada, a treća je seoska sredina. To su tri uzorka od po 300 do 500 kg otpada. Kada se taj otpad razvrsta dobijemo procenat svake frakcije,  papira, metala, plastike itd. Veliki je uspeh naše opštine što smo uspeli da pokrijemo 100% naše teritorije komunalnim uslugama, to je rešilo veliki problem upravljanja otpadom u našoj opštini" - izjavila je Zlatana Filipović, tehnolog Javnog komunalnog preduzeća Morava. Prva faza GIZ IMPACT projekta traje do 2014. godine a prikupljeni podaci će biti od velike važnosti za drugu fazu koja podrazumeva način i mogućnosti korišćenja tog otpada kao resursa.
covid
covid