Loading
Учитава се...

Poslovnik o radu Saveta za zdravlje opštine Svilajnac

Objavljeno: 16/01/2014

На основу Одлуке о образовању Савета за здравље општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 14/13), у вези са чланом 42 Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'' број 45/13), Савет за здравље општине Свилајнац, на седници одржаној дана 09.01.2014.године, донео је

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

 

 

Члан 1.

 

Овим Пословником у складу са Одлуком о образовању Савета за здравље општине Свилајнац, уређује се начин рада Савета за здравље општине Свилајнац, (у даљем тексту: Савет), а посебно:

 

1.    конституисање Савета;

2.    избор и разрешење председника и заменика председника Савета;

3.    права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета;

4.    радна тела Савета;

5.    поступак доношења аката;

6.    седница Савета;

7.    поступак по приговору о повреди појединачних права пацијената;

8.    разматрање извештаја саветника пацијената;

9.    извештавање о раду Савета у области заштите права пацијената;

10. јавност рада Савета;

11. обављање стручних, административних и других послова за Савет.

 

1. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА

 

Члан 2.

 

Прву седницу Савета сазива председник Скупштине општине Свилајнац (у даљем тексту: председник Скупштине), а председава најстарији члан.

Савет је конституисан избором председника Савета на првој седници.

 

2. ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

 

Члан 3.

 

Савет има председника и заменика председника који се бирају већином гласова свих чланова Савета.

 

Члан 4.

 

Предлог кандидата за председника и заменика председника Савета може поднети сваки члан Савета, усмено на седници.

О кандидатима за председника, односно заменика председника гласа се редоследом подношења предлога.

 

Члан 5.

 

Ако приликом гласања за избор председника и заменика председника Савета предлог кандидата не добије потребну већину или ако од два кандидата ниједан не добије потребну већину гласова, изборни поступак се понавља.

 

 

Члан 6.

 

Након што је изабран, председник Савета преузима председавање Саветом и даље води седницу.

 

Члан 7.

 

            Чланови Савета бирају се за мандатни период за који је изабрана Скупштина.

            Скупштина може разрешити члана Савета пре истека његовог мандата, на исти начин на који га је изабрала и изабрати новог члана.

Председник и заменик председника Савета могу бити разрешени дужности и пре истека времена на које су бирани, на образложени предлог члана Савета, на исти начин на који су изабрани.

 

3. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА

 

Члан 8.

 

Председник Савета:

1.    представља и заступа Савет;

2.    сазива седнице Савета, предлаже дневни ред, председава седницама Савета и потписује одлуке Савета;

3.    стара се о извршавању одлука Савета;

4.    сарађује с телима општине Свилајнац, Општинском управом општине Свилајнац, посебно саветником пацијената, Републичким фондом за здравствено осигурање и другим телима из подручја везаних за здравље и питања здравља;

5.    информише јавност о раду Савета;

6.    стара се о подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената и едукацији пацијената о прописима у области здравствене заштите;

7.    предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења рада саветника пацијената и стара се о имплементацији;

8.    обавља и друге послове које му повери Савет.

 

Председник Савета за свој рад одговара Савету.

 

Члан 9.

 

Заменик председника Савета замењује председника Савета у случају његове спречености или одсутности и обавља послове из делокруга председника Савета које му повери председник Савета.

 

Члан 10.

 

Члан Савета има права и дужности:

 

1.    да присуствује седницама Савета и радних тела којих је члан и да учествује у њиховом раду;

2.    да предлаже Савету разматрање појединих питања из његовог делокруга;

3.    да расправља и изјашњава се о сваком питању које је на дневном реду Савета и о њему одлучује;

4.    да предлаже доношење закључка, препоруке, мишљења, односно предлога мера из делокруга Савета;

5.    да тражи и добије податке и обавештења од Општинске управе општине Свилајнац потребне за обављање дужности члана Савета;

6.    да буде биран и прихвати избор у раднe групе/стручне тимове Савета;

7.    доприноси подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената;

8.    предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења рада саветника пацијената и стара се о имплементацији.

 

Члан 11.

 

Члан Савета има право од предлагача да тражи обавештење о темама које су на дневном реду седнице и друга обавештења која су му потребна као члану Савета.

Објашњења у вези с темом, члан Савета може тражити и од председника Савета, председника радног тела Савета и Општинске управе општине Свилајнац ако је Савет надлежан за тему која је на дневном реду седнице Савета.

 

Члан 12.

 

О присуствовању чланова Савета седницама Савета и радних тела води се евиденција.

 

4.  РАДНА ТЕЛА САВЕТА

 

Члан 13.

 

Савет може оснивати сталне и повремене раднe групе/стручне тимове за ужа подручја деловања.

Актом о оснивању радног тела одређују се назив, састав и делокруг радног тела.

Стална радна тела Савета разматрају предлоге аката те друга питања која су на дневном реду Савета и о њима дају мишљења и предлоге.

Повремена радна тела оснивају се ради разматрања или стручне обраде појединог питања, односно израде предлога поједине одлуке.

 

 

5. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА АКАТА

 

Члан 14.

 

Савет у вршењу послова из своје надлежности доноси закључке, препоруке, мишљења.

Ако овим Пословником није друкчије одређено, право подношења предлога аката има сваки члан Савета и стално радно тело Савета.

Предлог се подноси председнику Савета у писаном облику.

 

 

Члан 15.

 

Акта Савета потписује председник Савета, а у његовом одсуству заменик председника Савета.

 

Члан 16.

 

Пословник о раду Савета и програм рада Савета за сваку календарску годину објављују се на огласној табли и интернет презентацији општине Свилајнац.

 

6.  СЕДНИЦА САВЕТА

Члан 17.

 

Седнице Савета сазива председник Савета најмање једаном у три месеца.

Седнице Савета сазива председник Савета, по потреби, на сопствену иницијативу или на иницијативу најмање 1/3 чланова Савета, а дужан је сазвати ако то тражи председник Скупштине. Ако у том случају председник Савета не сазове седницу, седницу Савета сазива председник Скупштине.

Позив за седницу доставља се члановима Савета најкасније три дана пре одржавања седнице, а може и у краћем року ако за то постоје разлози.

На седнице Савета могу се позвати стручњаци из појединих подручја везаних за здравље и бригу о здрављу и друга лица која одреди председник Савета.

Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда, материјал о којем ће се водити расправа и записник са претходне седнице.

У изузетно хитним и нарочито оправданим ситуацијама, када не постоје услови за одржавање седнице, по налогу председника Савета, односно члана Савета кога председник Савета овласти, може се заказати и одржати телефонска седница.

 

 

           

Члан 18.

 

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице Савета.

Дневни ред седнице Савета предлаже председник Савета.

 

Члан 19.

 

Седници Савета председава председник Савета, а у случају његове одсутности или спречености заменик председника Савета.

У раду Савета могу учествовати, без права гласа, стручњаци из појединих подручја везаних за младе и бригу о младима и друге особе које су позване на седницу Савета.

Председник Савета даје и одузима реч члановима Савета и другим учесницима, редоследом којим су се пријавили, при чему првенство има члан Савета.

Ради делотворнијег рада на седници, учесник треба да говори кратко и у вези с предметом расправе, не понављајући оно што је већ речено.

Ред на седници Савета одржава председник Савета.

 

Члан 20.

 

Савет може одлучивати ако је седници присутна већина чланова Савета, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако Одлуком о образовању Савета за здравље општине Свилајнац и овим Пословником није друкчије одређено.

Савет већином гласова свих чланова Савета одлучује о:

1.    доношењу Пословника о раду Савета;

2.    избору и разрешењу председника и заменика председника Савета;

3.    приговору о повреди појединачних права пацијената;

4.    извештајима саветника пацијената;

5.    програму рада Савета.

О сваком питању на дневном реду Савет одлучује након расправе.

 

 

Члан 21.

 

Савет по правилу одлучује јавним гласањем, дизањем руку чланова Савета.

Члан Савета гласа “за” предлог, “против” предлога или се “уздржава” од гласања.

            На телефонској седници чланови Савета изјашњавају се путем телефона, на начин предвиђен ставом 2 члана 21 овог Пословника, о конкретном, прецизном формулисаном питању.

            Акт Савета на телефонској седници доносе се већином гласова чланова Савета и доставља се члановима Савета на

covid
covid