Loading
Учитава се...

R E Š E Nj E O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NAMENjENA PROJEKTNOM SUFINANSIRANjU ZA 2016. GODINU

Objavljeno: 07/03/2016

 

 

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA SVILAJNAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj:345-9/2016-III
Datum:04.03.2016. godine
S V I L A J N A C


Na osnovu člana 25 stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS", broj 83/2014 i 58/15) i člana 24 stav 1 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS", broj 126/2014), Odluke o budžetu opštine Svilajnac za 2016.godinu („Službeni glasnik opštine Svilajnac“ broj 28/15, 1/16 i 5/16), člana 7 Odluke o raspisivanju javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac u 2016. godini, broj 345-2/2016-III od 21.01.2016. godine i Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac u 2016. godini, broj 345-3/2016-III od 21.01.2016. godine, a na Predlog za raspodelu sredstava sa obrazloženjem Stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja, broj: 345-8/2016-III od 02.03.2016. godine, Predsednik opštine Svilajnac donosi                                          R E Š E Nj E 
     O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES

     U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NAMENjENA PROJEKTNOM SUFINANSIRANjU

                                       ZA 2016. GODINU

                                                 I

Ovim Rešenjem raspoređuju se sredstva u oblasti javnog informisanja koji će se u 2016. godini sufinansirati iz budžeta Opštine Svilajnac za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara, sa pojedinačno raspoređenim sredstvima i to na sledeći način:

Red.br.      Podnosilac prijave                     Naziv projekta        br. bodova       Ukupna vrednost        Iznos odobrenih

                                                                                                                  projekta u RSD        sredstava u RSD

 

               TV CENTAR SVILAJNAC DOO       "Moj Svilajnac"            275            4.151.740,00            2.200.000,00

   1.         Društvo za radio

               i televizijsku delatnost

                i marketinške usluge

 

                                                            „Agencijska produkcija

   2.       BETA PRES DOO NOVINSKA      u cilju unapređenja

             AGENCIJA, BEOGRAD                javnog informisanja         274             574.500,00                 200.000,00

                                                              opštine Svilajnac,

                                                             regiona, republike“

 

   3.             DANGRAF-                             

             Društvo za novinsku                "Svilajnac danas"              273            776.000,00                   200.000,00

          izdavačku delatnost, Beograd 

 

   4.          UTP „SITI“ DOO -                       Radio emisija

           RADIO ČIČICA Svilajnac                   kolažnog tipa                264            2.447.000,00                800.000,00

                                                              „Buđenje i slično“

 

   5.       CENTRAL MEDIA                      „Pozitivni primeri                258             173.000,00                 100.000,00

          Agencija za novinarstvo                 u opštini Svilajnac

          i izadavaštvo, Jagodina            -Svilajnačka razglednica“

 

   6.     Društvo za radio i 

          televizijske aktivnosti

                   „KOPERNIKUS CABLE           „Svilajnac- primer dobre prakse“         245           2.840.040,00                500.000,00

        NETWORK DOO“ Niš                                                  II

Na osnovu ovog Rešenja Predsednik opštine Svilajnac zaključiće Ugovor sa svakim učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti navedenim u tački 1 ovog Rešenja.

                                               III

Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno na zvaničnom sajtu Opštine Svilajnac www.svilajnac.rs


                                   O b r a z l o ž e nj e

Predsednik opštine Svilajnac je u skladu sa članom 19 stav 2 i 4 Zakona o javnom informisanju i medijima, uputio Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac u 2016. godini, broj 345-3/2016-III od 21.01.2016. godine. Javnim pozivom predviđen je rok za podnošenje prijava i projekata do 04. februara 2016. godine. Po isteku navedenog roka pristiglo je ukupno 11 (jedanaest) prijava na Konkurs.
Na osnovu člana 10 i 11 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Stručna služba Odeljenja za budžet i finasije Opštinske uprave opštine Svilajnac je dana 08.02.2016. godine izvršila proveru dokumentacije podnete na konkurs i učesnicama konkursa poslala Obaveštenje kojim je u naknadno određenom roku tražila dopunu dokumentacije, kako bi projekat podnosioca prijave bio uzet u razmatranje od strane Stručne komisije.
Na osnovu člana 10 i 11 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i člana 6 stav 3 Odluke o raspisivanju javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac u 2016. godini, Stručna služba Odeljenja za budžet i finasije Opštinske uprave opštine Svilajnac sačinila je Zapisnik broj 345-4/2016-IV/02 od 01.03.2016. godine i utvrdila je da ni u naknadno određenom roku traženu dokumentaciju nije dostavio sledeći učesnik Konkursa:
- POMORAVSKI GLASNIK DOO, ĆUPRIJA.
Na osnovu člana 24 stav 3 i 4 Zakona o javnom i informisanju i medijima, i člana 19 i 20 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Rešenjem Predsednika opštine Svilajnac broj 345-8/2016-III od 29.02.2016. godine imenovana je tročlana Stručna komisija na osnovu prispelih predloga novinarskih i medijskih udruženja i medijskih radnika.
Stručna služba Odeljenja za budžet i finasije Opštinske uprave opštine Svilajnac dostavila je Stručnoj komisiji sve prijave sa dokumentacijom koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva. Stručna komisija za ocenu projekata je 02.03.2016. godine izvršila ocenu prijavljenih projekata, sačinila Zapisnik broj 345-8/2016-III od 02.03.2016.godine i Predlog za raspodelu sredstava sa obrazloženjem 345-8/2016-III od 02.03.2016.godine i dostavila ga Predsedniku opštine. Stručna komisija je izvršila bodovanje navedenih projekata i predložila iznos sredstava za učesnike kao što je navedeno u tački 1 ovog Rešenja, sa obrazloženjem:
1. TV CENTAR SVILAJNAC DOO Društvo za radio i televizijsku delatnost i marketinške usluge, Prijava navedenog izdavača medija ispunjava kriterijume utvrđene Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Javnim pozivom, odnosno predložena projektna aktivnost podobna je da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Veze između aktivnosti i ciljeva, preciznost indikatora i broj planiranih medijskih sadržaja je jasno prikazan. Komisija predlaže da se učesniku odobre sredstva za sufinansiranje projekta pod nazivom „Moj Svilajnac“.
2. BETA PRES DOO NOVINSKA AGENCIJA, BEOGRAD: Prijava navedenog izdavača medija ispunjava kriterijume utvrđene Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Javnim pozivom, odnosno predložena projektna aktivnost podobna je da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Uzimajući u obzir značaj projekta sa stanovišta javnog interesa, kadrovsku opremljenost, medijsku zastupljenost, jer će programski sadržaj biti prevođen i na nekoliko stranih jezika, Komisija predlaže odobrenje sufinansiranja projekta pod nazivom „Agencijska produkcija u cilju unapređenja javnog informisanja opštine Svilajnac, regiona, republike“.
3. DANGRAF- Društvo za novinsku izdavačku delatnost, Beograd: Prijava navedenog izdavača medija ispunjava kriterijume utvrđene Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Javnim pozivom, odnosno predložena projektna aktivnost podobna je da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Broj medijskih sadržaja predloženih projektom proporcionalan je predloženim budžetom projekta, a uzimajući u obzir i dostupnost medijskih sadržaja stanovnicima opštine Svilajnac, kao i celoj zemlji, Komisija predlaže odobrenje sufinansiranja projekta pod nazivom „Svilajnac danas“.
4. UTP „SITI“ DOO - RADIO ČIČICA Svilajnac, Prijava navedenog izdavača medija ispunjava kriterijume utvrđene Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Javnim pozivom, odnosno predložena projektna aktivnost podobna je da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Uzimajući u obzir sve kriterijume po kojima su prijave bodovane, Komisija predlaže da se učesniku konkursa odobre sredstva za sufinansiranje projekta pod nazivom Radio emisija kolažnog tipa „ Buđenje i slično“.
5. CENTRAL MEDIA Agencija za novinarstvo i izadavaštvo, Jagodina: Prijava navedenog izdavača medija ispunjava kriterijume utvrđene Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Javnim pozivom, odnosno predložena projektna aktivnost podobna je da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Planirani broj medijskih sadržaja je proporcionalan budžetu projekta i ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes, s toga Komisija predlaže da se učesniku odobre sredstva za sufinansiranje projekta pod nazivom „Pozitivni primeri u opštini Svilajnac- Svilajnačka razglednica“.
6. Društvo za radio i televizijske aktivnosti „KOPERNIKUS CABLE NETWORK DOO“ Niš: Prijava navedenog izdavača medija ispunjava kriterijume utvrđene Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Javnim pozivom, odnosno predložena projektna aktivnost podobna je da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja u opštini Svilajnac. Uzimajući u obzir značaj projekta sa stanovišta javnog interesa, predložene projektne aktivnosti i izložene ciljeve realizacije relevantne za ostvarivanje namene konkursa, kao i kvalitet predloženog metoda evaluacije, Komisija predlaže odobrenje sufinansiranja projekta pod nazivom „Svilajnac- primer dobre prakse“.

Stručna komisija je predložila da se ne sufinasiraju projekti sledećih učesnika Konkursa: 
1. „Palanka info“ Agencija za konsalting i menadžment Slađana Crnomarković PR, Smederevska palanka: Komisija predlaže da se odbaci sufinansiranje projekta pod nazivom „Kulturno blago kao turistički potencijal opštine Svilajnac“ jer u prijavi navedeni sadržaji nisu jasno precizirani, takođe ne može se jasno utvrditi veza između aktivnosti i planiranog broja medijskih sadržaja za koja se sredstva traže. Odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ne ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes. 
2. NEDELjNIK- Agencija za izdavanje časopisa i marketing, Smederevska palanka: Komisija predlaže da se odbaci sufinansiranje projekta pod nazivom „Nedeljnik Svilajnac“, jer je u nedovoljnoj meri verovatno da će predložene aktivnosti dovesti do ostvarivanja cilja javnog poziva. Takođe, predloženi medijski sadržaj je nesrazmeran predloženom budžetu projekta i dostupnost medisjkih sadržaja većem broju korisnika nije relevantan. U prijavi navedeni sadržaji nisu jasno precizirani, takođe ne može se jasno utvrditi veza između aktivnosti i planiranog broja medijskih sadržaja za koja se sredstva traže. 
3. PD RTV JASENICA DOO SMEDEREVSKA PALANKA: Komisija predlaže da se odbaci sufinansiranje projekta pod nazivom „Svilajnac u kadru“, jer mera u kojoj predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi realizacije nisu jasno prikazani i manje je verovatno da će predložene aktivnosti dovesti do ostvarivanja cilja konkursa. 
4. RTV KANAL M DOO PARAĆIN: Komisija predlaže da se odbaci sufinansiranje projekta pod nazivom „Proizvidnja i emitovanje TV programa za potrebe informisanja stanovnika opštine Svilajnac“, jer su predložene projektne aktivnosti i programski sadržaj nesrazmerni predloženom budžetu projekta. Takođe, monitoring i evaluacija su nejasno objašnjeni, a predložena aktivnost nije dovoljno podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. 

Imajući u vidu napred navedeno, a na osnovu Predloga sa obrazloženjem Stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja, broj: 345-8/2016-III od 02.03.2016. godine, Predsednik opštine Svilajnac na osnovu propisa iz uvoda je odlučio kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
PREDSEDNIK OPŠTINE SVILAJNAC
__________________________________ 
Predrag Milanović Dostaviti:
- Arhivi
- U elektronskom obliku svim učesnicima Konkursa
- Registru medija


Na osnovu člana 27 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS" broj 126/2014), Predsednik opštine Svilajnac, dana 04.03.2016. godine, objavljuje:

I N F O R M A C I J U

Učesnici konkursa Opštine Svilajnac za sufinasiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac, koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, dužni su da u roku od 3 dana od dana prijema Rešenja dostave novu specifikaciju troškova projekta, u skladu sa opredeljenim sredstvima tj. Obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
U skladu sa članom 29 stav 1 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS" broj 126/2014), specifikacija odobrenih troškova obavezan je sastavni deo ugovora.


PREDSEDNIK OPŠTINE SVILAJNAC
_____________________________________
Predrag Milanović

covid
covid