Loading
Учитава се...

Rešenje o imenovanju direktora STC - Irena Dubravac

Objavljeno: 05/07/2013

На основу чланова 21. 31. 32. и 33. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'', број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 03.07.2013.године, донела је 

 

  Р Е Ш Е Њ Е

 

1. За директора Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца, ИМЕНУЈЕ СЕ Ирена Дубравац из Свилајнца, улица Поп Лукина 2/12.

2. Мандaт директора траје четири године.

3. Ово решење објавиће се у "Службеном гласнику Републике Србије", у „Службеном гласнику општине Свилајнац“ и на интернет страници општине Свилајнац.

4. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно предузеће СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца, у року од осам дана од дана објављивања овог решења у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 21. Закона о јавним предузећима, прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Одлуком Скупштине општине Свилајнац, о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, број 06-16/13-I-3, од 16.05.2013.године, започето је спровођењe јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца.

Решењем Скупштине општине Свилајнац, број 06-16/13-I-4, од 16.05.2013.године, образована је Комисија за именовање са задатком да спроведе изборни поступак за именовање директора Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима. 

Оглас Скупштине општине Свилајнац, о јавном конкурсу за именовање директора, број 06-16/13-I-5 од 16.05.2013.године, објављен је дана 24.05.2013.године, у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 46/2013, у дневним новинама "Политика", као и на интернет страници општине Свилајнац, са напоменом да је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Kомисија за именовање директора, по спроведеном изборном поступку, утврдила је резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора и сачинила ранг листу са двоје најбоље рангираних кандидата као и записник о изборном поступку.

Општинска управа општине Свилајнац, на основу достављене ранг листе кандидата за именовање директора Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца број 06-16/13-I-5 од 14.06.2013.године и записника о изборном поступку, утврдила је предлог решења број 02-18/2013-IV од 26.06.2013.године, да се за директора Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца, именује кандидат Ирена Дубравац из Свилајнца, улица Поп Лукина 2/12, која је  на листи за именовање најбоље рангирана од стране Kомисије за именовање директора и исти је са ранг листом доставила органу надлежном за именовање. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 41. став 1. тачка 10. Статута општине Свилајнац, прописано је да Скупштина општине именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом.

Чланом 31. Закона о јавним предузећима, између осталог прописано је да орган надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе, као и да је решење о  именовању директора коначно.

Чланом 32. и чланом 33. истог Закона, између осталог је прописано да се решење о именовању објављује у "Службеном гласнику Републике Србије", у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на интернет страници органа надлежног за именовање, као и да је именовани кандидат дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".

Полазећи од напред наведених законских овлашћења, Скупштина општине Свилајнац је по разматрању достављене листе и предлога решења Општинске управе општине Свилајнац о именовању директора, одлучила као у диспозитиву.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:06-23/13-I-1, Дана: 03.07.2013. године

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                         Мирослав Маринковић, Др ветерине

covid
covid