Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE O PODSTICANJU PREDUZETNIŠTVA

Objavljeno: 07/03/2014

R e p u b l i k a S r b i j a 
OPŠTINA SVILAJNAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 345-6/14-IV
Datum: 07.03.2014.godine
S v i l a j n a c

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo Vas da je Skupština opštine Svilajnac na sednici održanoj 27.02.2014.godine usvojila Odluku o podsticanju preduzetništva kroz subvencionisanje kamatne stope za 2014.godinu. 

Odlukom je predviđeno subvencionisanje kamatne stope za 2014. godinu za preduzetnike koji obavljaju delatnost na teritoriji opštine Svilajnac. 

Subvencionisanje kamatne stope će se vršiti na iznos odobrenog kredita za 50 preduzetnika na iznos kredita do 300.000,00 dinara kod poslovnih banaka odobrenog na 12 meseci, za obrtna sredstva u preduzetništvu. 

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju preduzetnici koji su:
- upisani u Registar kod Agencije za privredne registre, 
- delatnost isključivo obavljaju na teritoriji opštine Svilajnac,
- izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda budžeta opštine Svilajnac.

Uz zahtev su u obavezi da prilože sledeću dokumentaciju:
- fotokopiju dokaza o upisu u Registar,
- uverenje o izmirenim obavezama.

Zahtevi se predaju Opštinskoj upravi opštine Svilajnac najkasnije do 15.04.2014. godine.

U slučaju da zahtev podnese i ispuni uslove, veći broj preduzetnika od broja predviđenog ovom Odlukom, odobriće se subvencionisanje za prvih 50 preduzetnika.

covid
covid