Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE O JEDNOKRATNOJ POMOĆI ZA ROĐENJE DETETA

Objavljeno: 07/03/2014

R e p u b l i k a S r b i j a 
OPŠTINA SVILAJNAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 345-7/14-IV
Datum: 07.03.2014.godine
S v i l a j n a c

O B A V E Š T E Nj E
Obaveštavamo Vas da je Skupština opštine Svilajnac na sednici održanoj 27.02.2014. godine usvojila Odluku o jednokratnoj pomoći za rođenje deteta u 2014.godini. 

Odlukom je predviđena isplata jednokratne pomoći za rođenje deteta u iznosu od 20.000,00 dinara, dok će se za treće dete isplaćivati u iznosu od 30.000,00 dinara, na tekući račun jednog od roditelja (podnosioca zahteva).

Pravo na jednokratnu pomoć za rođenje deteta ima jedan od roditelja koji:
- ima prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Svilajnac, najmanje godinu dana pre rođenja deteta
- podnese zahtev za isplatu najkasnije u roku od 3 meseca od dana rođenja deteta, a počev od 01.01.2014. godine.

Uz zahtev se prilaže overena fotokopija:

1. izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dete (u slučaju rođenja trećeg deteta prilaže se i overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za prva dva deteta), 
2. lične karte roditelja (podnosioca zahteva),
3. izvoda iz matične knjige venčanih,
4. prijave prebivališta podnosioca zahteva,
5. prijave prebivališta za vanbračnog partnera,
6. prijave prebivališta za novorođeno dete,
7. tekućeg računa podnosioca zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za rođenje deteta, podnosi se Odeljenju za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Svilajnac.

covid
covid