Loading
Учитава се...

R E Š E Nj E o izboru projekta i dodeli sredstava

Objavljeno: 07/03/2016

Na osnovu člana 52 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07 i 83/14), člana 84 Statuta Opštine Svilajnac („Službeni glasnik opštine Svilajnac“, broj 2/08 i 12/12), Odluke o budžetu Opštine Svilajnac za 2016.godinu („Službeni glasnik opštine Svilajnac“, broj 28/15, 1/16 i 5/16) i člana 11 Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama na teritoriji opštine Svilajnac iz budžeta Opštine Svilajnac („Službeni glasnik opštine Svilajnac", broj 16/15), a u vezi sa Javnim konkursom za finansiranje projekata crkvama i verskim zajednicama iz budžeta Opštine Svilajnac za 2016.godinu, broj 400-33/2016-IV od 02.02.2016.godine, načelnik Opštinske uprave opštine Svilajnac, donosi                                          R E Š E Nj E

                          o izboru projekta i dodeli sredstava 


1. BIRA SE projekat Crkvene opštine Crkvenac i Dublje, opštine Svilajnac, koji će se finansirati iz budžeta Opštine Svilajnac u 2016.godini, pod nazivom „Investiciono održavanje crkve i parohijskog doma u Crkvencu“ i DODELjUJU SE sredstva u iznosu od 656.200,00 dinara.

2. Predsednik opštine Svilajnac sa podnosiocem prijave čiji je projekat izabran, zaključiće ugovor o finansiranju projekta iz budžeta Opštine Svilajnac, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti ovog rešenja.

3. Ovo rešenje je konačno i objaviće se na sajtu Opštine Svilajnac www.svilajnac.rs.

4. Finansiranje projekta iz člana 1. ovog rešenja, vršiće se iz budžeta Opštine Svilajnac za 2016. godinu.

5. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odeljenje za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Svilajnac.


                                   O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama na teritoriji opštine Svilajnac iz budžeta Opštine Svilajnac (u daljem tekstu: Pravilnik), načelnik Opštinske uprave opštine Svilajnac raspisao je Javni konkurs za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Opštine Svilajnac za 2016.godinu, broj 400-33/2016-IV od 02.02.2016.godine, koji je otvoren do utroška sredstava predviđenih Odlukom o budžetu Opštine Svilajnac za 2016.godinu.

Konkurs sprovodi Komisija formirana Rešenjem Predsednika opštine Svilajnac, broj 036-1/2016-III od 02.02.2016.godine.

Na osnovu člana 11 stav 1 Pravilnika, kojim je propisano da je Komisija dužna da se sastaje svakog meseca, ista se sastala dana 02.03.2016.godine, kada je razmotrila pristiglu prijavu i utvrdila da je ista podneta na propisanom obrascu, da je potpisana od strane ovlašćenog lica i pečatirana sa zvaničnim pečatom podnosioca prijave. 

Komisija je izvršila vrednovanje predloga projekta u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom i sačinila Zapisnik broj 036-1/2016-III od 02.03.2016.godine, sa predlogom za donošenje Odluke o izboru projekta Crkvene opštine Crkvenac i Dublje, opštine Svilajnac, koji će se finansirati iz budžeta Opštine Svilajnac u 2016.godini, pod nazivom „Investiciono održavanje crkve i parohijskog doma u Crkvencu“ i dodelu sredstava u iznosu od 656.200,00 dinara.

Članom 11 stav 2 Pravilnika, propisano je da Komisija utvrđeni predlog odluke o izboru projekta i raspodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama na teritoriji Opštine Svilajnac koji će se finansirati iz budžeta Opštine Svilajnac, dostavlja načelniku Opštinske uprave opštine Svilajnac, radi donošenja odluke o izboru projekata i raspodeli sredstava.

Članom 11 stav 3 i 4 Pravilnika, dalje je propisano da će se odluka o izboru projekta i raspodeli sredstava, objaviti na sajtu Opštine Svilajnac www.svilajnac.rs, kao i da se ista donosi u formi rešenja koje je konačno.

Prema Zapisniku Komisije, broj 036-1/2016-III od 02.03.2016.godine koji je dostavljen načelniku Opštinske uprave opštine Svilajnac, sa napred navedenim predlogom za izbor projekta i dodelu sredstava iz budžeta Opštine Svilajnac, načelnik Opštinske uprave opštine Svilajnac, na osnovu propisa iz uvoda, odlučio je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rešenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema istog.
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SVILAJNAC
Broj: 036-2/2016-IV, Dana: 03.03.2016. godineNAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
___________________________
Olivera Stanojević, dipl. pravnik

covid
covid