Loading
Учитава се...

Р Е Ш Е Њ Е о избору пројекта и додели средстава

Objavljeno: 13/05/2015

На основу члана 52 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“ број 129/07 и 83/14),  члана 84 Статута општине Свилајнац (Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2015.годину („Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/14) и члана 11 Правилника о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац из буџета општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 9/15) а у вези са Јавним конкурсом за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Свилајнац за 2015.годину, број 400-80/2015-IV од 28.04.2015.године, начелник Општинске управе општине Свилајнац, доноси

 

 

 

                                                                           Р Е Ш Е Њ Е

                                                                          о избору пројекта и додели средстава

 

 

 

            1. БИРА СЕ пројекат Манастира Златенац „Свети Врачи", село Гложане, општина Свилајнац, који ће се финансирати из буџета општине Свилајнац, у 2015.години, по називом "Грађевински радови на Манастирском конаку“ и ДОДЕЉУЈУ СЕ средстава у износу од 250.000,00 динара.

 

            2. Председник општине Свилајнац са подносиоцем пријаве, чији je пројекaт изабран, закључиће уговор о финансирању пројекта из буџета општине Свилајнац, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна, најкасније у року од 15 дана од дана коначности овог решења.

 

3.  Ово решење је коначно и објавиће се на сајту Општине Свилајнац www.svilajnac.rs.

           

            4. Финансирање пројекта из члана 1. овог решења, вршиће се из буџета Општине Свилајнац за 2015. годину.

 

            5. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац.

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

            На основу члана 4 Правилника о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама на територији општине Свилајнац из буџета општине Свилајнац (у даљем тексту: Правилник), начелник Општинске управе општине Свилајнац, расписао Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Свилајнац за 2015.годину, број 400-80/2015-IV од 28.04.2015.године, који је отворен до утрошка средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2015.годину.

 

 

            Конкурс спроводи Комисија формирана решењем Председника општине Свилајнац, број 036-3/2015-III од 27.04.2015.године.

 

 

            На основу члана 11 став 1 Правилника, којим је прописано да је Комисија дужна да се састаје сваког месеца, иста се састала дана 30.04.2015.године, када је размотрила пристиглу пријаву и утврдила да је иста поднета на прописаном обрасцу, да је потписана од стране овлашћеног лица и печатирана са званичним печатом подносиоца пријаве.

 

 

             Комисија је извршила вредновање предлога пројекта у складу са критеријумима прописаним Правилником и сачинила записник број 400-80/2015-IV од 30.04.2015.године, са предлогом за доношење Одлуке о избору пројекта Манастира Златенац „Свети Врачи", село Гложане, општина Свилајнац, који ће се финансирати из буџета општине Свилајнац, у 2015.години, под називом "Грађевински радови на Манастирском конаку“ и додели средстава у износу од 250.000,00 динара.

 

 

            Чланом 11 став 2 Правилника, прописано је да Комисија утврђени предлог одлуке о избору пројекта и расподели средстава црквама и верским заједницама на територији Општине Свилајнац који ће се финансирати из буџета Општине Свилајнац, доставља начелнику Општинске управе општине Свилајнац, ради доношења одлуке о избору пројеката и расподели средстава.

 

 

Чланом 11 став 3 и  4 Правилника, даље је прописано да ће се одлука о избору пројекта и расподели средстава, објавити на сајту Општине Свилајнац www.svilajnac.rs као и да се иста доноси у форми решења које је коначно.     

 

 

            Према записнику Комисије, број 400-80/2015-IV од 30.04.2015.године који је достављен начелнику Општинске управе општине Свилајнац, са напред наведеним предлогом за избор пројекта и доделу средстава из буџета општине Свилајнац, начелник Општинске управе општине Свилајнац, на основу прописа из увода, одлучио је као у диспозитиву.

           

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема истог.

 

           

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број: 400-92/2015-IV, Дана:05.05. 2015.године

 

 

 

 

                                                                                  

                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

                                                    Оливера Станојевић, дипл. правник